תקנון האתר

אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") שתוכנן על ידי חברת מגשימים נכסים בע"מ (להלן: "החברה") ו/או מי מטעמה מאפשר לך (להלן: "המשתמש") לקבל מידע ו/או תכנים שונים הנוגעים לתחום פעילותה של החברה בנדל"ן ומספק לך אפשרות לקבל מידע בתחומים שונים לרבות בתחום תמ"א 38, התחדשות עירונית, נדל"ן ובכלל.

בכך שהינך גולש ומשתמש באתר האינטרנט של חברת מגשימים נכסים בע"מ הינך מסכים לתנאים הבאים:

תקנון השימוש באתר

 • תקנון השימוש באתר מהווה את הסכמתך בנוגע לצפייה ו/או הורדה ו/או ביצוע פעולות שונות ו/או קבלת מידע ו/או תכנים ו/או שירותים אשר המידע הכלול לגביהם הינו כללי, והוא מובא לעיונך באמצעות האתר.
 • אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ונבקשך להימנע מכל שימוש באתר זה. במידה והינך עושה שימוש כלשהו באתר, בעצמך ו/או באמצעות אחר מטעמך ו/או ברשותך, את או אתה מקבלים על עצמכם במלואן את כל התנאים המפורטים בתקנון.
 • כל התכנים ו/או המידע באתר מיועדים הן לזכר והן לנקבה. ככל שנעשה שימוש בלשון זכר בלבד, נעשה הדבר אך ורק מטעמי נוחות ולא מכל סיבה אחרת שהיא.
 • יובהר כי אם את או אתה התקשרתם בהסכם עם החברה ו/או אם בכוונתכם להתקשר בהסכם עם החברה, אין בשימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במידע הכלול בו, כדי להוות תחליף להסכם בכתב.
 • כחלק מהשירות של החברה, חלק מהתכנים ו/או המידע שאנו מספקים הינו מידע אישי, וגישה אל המידע הנ"ל אפשרי אך ורק באמצעות הרשמה וקבלת סיסמה אישית. במידה והינך מעוניין לקבל מידע ו/או שירותים אלו, וכתנאי לכף, עליך להירשם באמצעות המסמכים של החברה ויחולו עליך גם התנאים הנוספים שיפורטו בהם .
 • אם קיבלת שם משתמש ו/או סיסמה, נועד הדבר לשימושך האישי בלבד, ונאסר עליך למסור ו/או להעביר את הסיסמא או את שמש המשתמש לצד שלישי כלשהו. החברה ממליצה כי תשמור על סודיות הפרטים שלך, ואם הינך יודע או חושש כי נפגעה סודיותך על ידי צד שלישי כלשהו, נבקשך לדווח לנו מיידית. נדגיש כי כי את או אתה עשויים להיות אחראיים באופן מלא לכל שימוש שיעשה בפרטיך האישיים. באופן כללי, החברה ממליצה לך על שינוי וריענון של הסיסמא מדי כל תקופה קצרה, ולהימנע מכל מסירה של פרטים לאדם אחר.
 • ככל שהינך מוסר פרטים כלשהם, באמצעות האתר ו/או באופן אישי, עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ועצם מסירת תהווה הצהרה מצידך על דיוקם ונכונותם
 • החברה מבהירה כי היא רשאית בכל עת, ולפי מיטב שיקוליה, לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לכל שירות משירותי החברה. מבלי לגרוע מזכויותיה הנ"ל השל החברה, נבהיר כי בכל מקרה של הפרת דין, ו/או תנאי השימוש ו/או מעשה פוגעני ו/או שימוש בשפה לא נאותה ו/או ניסיון פגיעה ו/או חדירה למחשבים ו/או לשרת ו/או למידע של משתמשים. האמור לעיל הוא בנוסף לצעדים משפטיים שהחברה תהיה רשאית לנקוט כנגד הפרה ו/או פגיעה בדין ו/או בקניין לרבות קניין רוחני.
 • חברת מגשימים שומרת על זכותה לתקן תקנון זה ו/או לשנותו בכל עת ו/או ללא צורך בכל התראה ו/או הודעה מוקדמת. בשימוש באתר הינך מקבל/ת על עצמך תנאי זה ומסכים להיות כפוף לתנאי התקנון ו/או לכל שינוי.

תנאי שימוש נוספים

 • השימוש באתר על ידי המשתמש הינו במצבו הנוכחי של האתר (AS-IS) ו/או בכל שינוי עתידי שיעשה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • באתר עשויים להימצא קישורים לאתרים ו/או דפי אינטרנט אחרים ו/או מידע שקשור לצדדים שלישיים.
 • הינך מצהיר כי כי כל תכני האתר ו/או המידע שקשור לצדדים שלישיים אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי מטעם החברה ו/או אחר מטעמה.
 • על מנת להסיר כל ספק החברה מבהירה כי המידע באתר אינו כללי בלבד, ואינו מתיימר ואינו מהווה כל תחליף ממין ו/או סוג שהוא לייעוץ מקצועי לרבות על ידי עו"ד ו/או אדריכל ו/או מהנדס, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מפעיליו ו/או כל אחר מטעמם.
 • המשתמש מצהיר ומודע לכך כי ניתנה לו האפשרות המלאה להתייעץ עם כל בעל מקצוע מוסמך מטעמו, לפני שנקט כל פעולה בקשר ישיר ו/או עקיף עם התוכן ו/או המידע שבאתר, ומצהיר כי הוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות ו/או הסיכונים בגין כל שימוש באתר ו/או התכנים בו, לרבות עקף טעות ו/או השמטה ו/או אי דיוק ו/או מידע מוטעה ו/או כל אי התאמה אחרת.

זכויות יוצרים

 • כל המידע ו/או התוכן ו/או העיצוב ו/או האפליקציות ו/או השירותים הכלולים באתר זה הינו קניינה, לרבות קניינה הרוחני של החברה, והוא מוגן מוגן בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קניין רוחני אחרות, של החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה מאפשרת למשתמש לעשות שימוש באתר אך ורק באופן אישי ולשימוש פרטי בלבד.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בפרטים אלו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של החברה.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או לשנות ו/או להפיץ את האתר ו/או תוכנו אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב.
 • הינך מצהיר כי כל שימוש באתר הינו בכפוף להצהרתך כי לא תעשה כל פעולה שיש בה הפרה של תנאי השימוש ו/או התקנון ו/או כל זכות קניינית לרבות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת ממין ו/או סוג כלשהו.
 • לצורך גלישה באינטרנט ו/או הפעלת אפליקציות מסויימות ובכלל, הינך נדרש לעשות בשימוש בתוכנות שונות שסופקו על ידי צדדים שלישיים. אנא דאג כי בידך רשיון תקף לשימוש בתוכנות אלו.
 • אם לצורך שימוש בשירותים מסוימים תידרש לעשות שימוש בתוכנה של החברה ו/או של צד שלישי אליהן נפנה אותך לצורך שימוש בתוכנה זו, הינך נדרש לפעול על פי דין ובפרט על פי תנאי הרשיון ו/או השימוש בתוכנה זו. שימוש בתוכנה כלשהי לא יהווה אישור כי השימוש נעשה בדין, ובכל מקרה, מלוא הזכויות ולרבות הקניין הרוחני בתוכנות אלו שייך לחברה ו/או לצדדים שלישיים ואינו מוקנה ו/או מועבר אל המשתמש.
 • אם נדרש תשלום עבור שימוש בתוכנות אלו הינך נדרש לשלם כדין את כל הטעון תשלום, ובכל מקרה הינך נדרש לפעול על פי כל דין ולהימנע מכל פעולה אשר עלולה לגרום להפרה של קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים.
 • אם תפנה אלינו בכתב ו/או ברעיון החברה שומרת על זכותה להשתמש ו/או לדחות פנייתך, ואתה מאשר כי החברה תוכל לעשות כל שימוש בפנייה זו ו/או ברעיונות אלו ללא כל חבות ו/או דרישה ו/או תשלום, ולרבות לפרסם ו/או להפיץ ו/או לשפר את התוכנה ו/או האתר ו/או פעילות החברה.

מידע מטעם צדדים שלישיים ו/או קישורים ו/או גולשים

 • בכל מקרה שבו תופנה ו/או תיפנה למידע ו/או תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, דע כי אלו אינם באחריותינו והם מסופקים באופן בלעדי על ידי צדדים שלישיים. גם אם החברה תספק לינק ו/או גישה ו/או קישורית לאתרים אלו, מובהר כי לחברה אין קשר כלשהו לאתרים אלו ו/או לדפי אינטרט אלו ו/או לתכנים המופעים בהם.
 • החברה עשויה לאפשר במסגרת הפעילות באתר להשתתף בפורום ו/או בלוג ו/או כל תוכן אחר המאפשר שיתוף גולשים אחרים ברעיונות ו/או תכנים.
 • לחברה אין כל שליטה ו/או יכולת לבקר באופן מיידי ו/או מלא ו/או מושהה את פעילות כלל הגולשים באתר, וכל התכנים שמפורסמים על ידי הגולשים הם על דעתם ועל אחריותם. אם החברה תרצה בכך, היא תהיה רשאית לערוך ו/או לשנות ו/או להסיר תכנים ו/או מסרים ו/או יצירות ו/וא תמונות ו/או קטעי וידה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מכל סיבה שהיא שתמצא לנכון.
 • כל רעיון ו/או תוכן ו/או יצירה שמי מהגולשים יעלה לאתר, תהווה רשיון לחברה ו/או לאחרים להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש בתוכן ו/או ביצירה זו והכל ללא כל תשלום ו/או תמלוגים, ובאופן בלתי חוזר.
 • בעת העלאת תוכן ו/או תמונה ו/או יצירה לאתר, הינך נדרש לוודא כי לך ו/או בידך הזכויות המלואות בתכנים ו/או תמונות ו/או יצירות אלו.
 • פרסומות ו/או באנרים ו/או לינקים ו/או תכנים המוצגים באתר, הם על דעת ואחריות המציג בלבד, והחברה אינה אחראית להם ו/או למהיימנותם ו/או לאמינותם. עליך לקחת זאת בחשבון בכל התקשרות עם צדדים שלישיים אלו.
 • אם הינך צד שלישי המעוניין לפרסם באתר, עליך לפנות אל החברה ולקבל הסכמתה מראש ובכתב, ויתכן כי הפרסום יהיה בכפוף לתשלום תמורה. חל איסור לבצע ו/או להציע קישור לאתרים אחרים, שלא בהסכמת החברה.

אבטחת מידע ושמירת סודיות

 • עליך להבין כי ההתקשרות עם האתר של החברה נעשה באמצעות האינטרנט, ומשכך קיימת סכנה לכך שמידע יגיע לצדדים שלישיים, אם בזדון ו/או בטעות ו/או בכוונה ו/או כתוצאה מטעות ו/או פריצה ו/או חדירה ו/או כל דרך אחרת.
 • החברה אינה יכולה לבדוק כל מידע הנמצא ברשת האינטרנט ולפיכך הינך מצהיר כי אתה נוקט ו/או יודע כי באפשרותך לנקוט באמצעי הגנה ו/או אבטחה כנגד וירוסים ו/או חדירה ו/או גיבוי וכיוצ"ב.
 • החברה תפעל לשמור על פרטיות הנתונים האישיים שלך שימסרו לחברה על ידך על פי דין. יחד עם זאת, אנו נהיה רשאים לגלות את פרטיך לצורך גביית כספים ו/או אכיפת זכויותינו ו/או על פי דין.
 • עליך לדעת כי כל הפרטים שתמסור לחברה, ישמרו במאגר ממוחשב. אין עליך חובה כלשהי לספק לנו פרטים אלו אולם עליך לדעת כי אם לא תמסור לנו פרטים מסויימים, לא ניתן יהיה לספק לך שירותים מסויימים.
 • אם המידע שתמסור לנו אנו נוכל לשוב ולפנות אליך במידע שיווקי ו/או פרסומי מטעמנו, במטרה לקדם פעילות ו/או עיסקה ו/או במטרה לקבל ממך פרטים נוספים. הנך מצהיר כי פנייתך אלינו נעשית לצורך יצירת קשר עם החברה והחברה תהיה רשאית ליצור עימך קשר בחזרה באמצעי ההתקשרות שתספק לנו.
 • מובהר כי משתמש שימסור מידע פרטי כלשהו לאתר, מידע שכזה עשוי להישמר ו/או עשוי להיות מפורסם בהתאם למטרה ו/או לבקשה ו/או להקשר שלשמו נמסר המידע.

כללי

 • לא השתמשה החברה ו/או האתר בזכות כלשהי הניתנת לו על פי דין ו/ראו הסכם ו/או התקנון ו/או תנאי השימוש לא יהיה בכך משום ויתור על כל זכות ו/וא טענה.
 • החברה ו/או נציגיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשי האתר ו/או למי מטעמם בשום מקרה שהוא, ולרבות לא בנסיבות שהן מעבר לשליטתה לרבות מלחמה ו/או כח עליון ו/או אש, כוח עליון, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים ו/או האקרים וכיוצ"ב.
 • ידוע לך כי קבלת המידע ו/או השירותים ו/או זמינותם באתר ו/או איכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם יכולים להיות בשליטת האתר. לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לאובדן,ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן בגין כל טעות ו/או כשל ו/או תקלה ו/או פגיעה באיכות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש באתר האינטרנט ו/או תוכנו ולרבות עקב תקלה או כשל ברשת האינטרנט.
 • הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי בלבד ובית המשפט המוסמך באופן יחודי ובלעדי לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה יהיה בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
 • האתר ו/או תקנון ותנאי שימוש זה תורגם ו/או עשוי להיות מתורגם לנוחות המשתמש לשפות שונות, לרבות לרוסית ו/או לאנגלית ו/או לכל שפה אחרת. התרגום נעשה מטעמי נוחות בלבד, והנוסח הקובע, בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או פרשנות יהיה הנוסח בעברית בלבד.